Vedtægter

1. Foreningens navn er SLAGELSE KUNSTFORENING.

2. Foreningens formål er:

– at virke for kendskab til og forståelse for kunst,

– at afholde udstillinger herunder biennalen ”Den Røde Tråd”,

– at etablere samarbejde med andre kunstforeninger,

– at arbejde for et permanent udstillingssted,

– at arrangere foredrag og kunstrejser,

– at arrangere en årlig lodtrækning om indkøbt kunst m.v. blandt medlemmerne,

– at medvirke til dannelse af kunstcirkler.

3. Foreningens ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt ved simpelt stemmeflerhed og således, at der skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer hvert år. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand og kasserer og fordeler forretningerne mellem sig. Bestyrelsen kan af foreningens medlemmer nedsætte ad hoc udvalg.

4. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes minimum 4 gange årligt.

5. Regnskabsåret går fra og med 2022 fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår i forbindelse med omlægningen af kalenderåret omfatter perioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. [i] (2014) [iii]
2020.

Der er følgende kontingentformer [ii]

– Personligt medlemskab, der giver 1 stemme,

– Personligt medlemskab for unge, der ikke er fyldt 21 ved regnskabsårets start, giver 1 stemme,

– Samboende par-medlemskab, der giver 2 stemmer

– Firma/Sponsormedlemsskab, der giver 1 stemme.

De nævnte medlemskaber giver adgang til foreningens udstillinger. Ved entrébelagte udstillinger mod forevisning af medlemsbevis.

6. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års januar kvartal fra og med januar kvartal 2022. [iii] 

Dagsordenen skal være:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning over virksomheden samt fremlæggelse af sæsonplaner.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.

5. Valg af revisor og suppleant.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

8. Lodtrækning jfr. § 7.

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved advis til medlemmerne.

6.1 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når 3 medlemmer af bestyrelsen eller 25 medlemmer ønsker det, ved skriftlig angivelse af emnet for generalforsamlingen. En sådan generalforsamling skal afholdes inden én måned efter begæringen er fremsat.

Alle beslutninger på generalforsamlingen – såvel som i bestyrelsen – træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til lovændringer og foreningens opløsning, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes med 14 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken det pågældende forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødtes antal.

7. Den årlige lodtrækning foregår på den ordinære generalforsamling blandt de fremmødte. Deltagelse forudsætter, at kontingent er erlagt, og at man opretholder sit medlemskab.

8. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til 1. januar i. Et medlem, der udmelder sig, har ikke krav på andel i foreningens formue eller deltagelse i senere lodtrækninger.

9. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

10. Beslutning om foreningens ophævelse kan træffes på en ordinær generalforsamling, hvis det er opført på dagsordenen og for vedtagelse gælder de samme regler som for lovændringer jfr. § 6.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 03.11.1995.

Ændret ved generalforsamlingerne i 2014 og 2016.

[i] Vedtaget på generalforsamlingen 27. november 2014

[ii] Vedtaget på generalforsamlingen 23. november 2016

[iii] Vedtaget på generalforsamlingen 17. november 2020

Vedtægter til print

Sådan melder du dig ind